Medical English. Work Book=Медична англійська мова : робочий зошит. Рекомендовано вченою радою Української медичної стоматологічної академії як робочий зошит для здобувачів вищої освіти.
ISBN: 978-966-382-817-6
Автор: Знаменська І. В., Бєляєва О. М., Пісоцька О. О., Гаврильєва К. Г.
Рік: 2020
Мова: англійська
Сторінок: 168
Обкладинка: м'яка
Ціна: 160 грн.

Робочий зошит містить 14 Units, в кожному з яких представлено різні типи вправ для організації індивідуальної роботи здобувачів освіти: некомунікативні (мовні), умовно-комунікативні, комунікативні; із графічними опорами й різним ступенем керування; з ігровим компонентом. Відповідно до примірної і робочої навчальних програм з англійської мови всі вправи є професійно спрямованими. Значну увагу приділено граматично орієнтованим умовно-комунікативним вправам, призначеним для вдосконалення граматичних навичок як на загальновживаній, так і фаховій лексиці, а також мінімізації типових граматичних помилок в усному й писемному мовленні (types of questions, negative form, interrogative sentences, passive voice, link words and phrases, use of prepositions). На кожному занятті студентам пропонуються вправи на термінологічний словотвір. Такий підхід, з одного боку, спрямований на розширення і збагачення пасивного вокабуляра студентів, насамперед, шляхом реалізації міжпредметних зв’язків з такими навчальними дисциплінами як латинська мова та медична термінологія, нормальна анатомія, гістологія, а з іншого, ? забезпечує пропедевтичну мету ? опрацювання лексики, яка трапляється в буклетах ліцензійного іспиту “Крок 1. Медицина”. Оскільки підручник розрахований на здобувачів освіти, які теоретично повинні володіти англійською мовою на рівні не нижче В1, окремо фонетичний матеріал не представлений ні в підручнику, ні в робочому зошиті. Утім, у зошиті студентам пропонуються завдання, на вдосконалення фонетичних навичок на термінологічному матеріалі. Для оптимізації процесу навчання англійської мови майбутніх фахівців галузі 22 “Охорона здоров’я”, підтримання позитивної мотивації до навчання і практичної реалізації принципу індивідуалізації в робочому зошиті представлені варіативні завдання різного рівня складності, що дає змогу враховувати рівень володіння англійською мовою конкретного студента, його психологічні особливості – спрямованість на рецептивні чи продуктивні види мовленнєвої діяльності.

Contents
Unit 1. I am a medical student ........................................................................................4
Unit 2. Establishment of higher medical education.............................................12
Unit 3. History of medicine............................................................................................22
Unit 4. Human body.........................................................................................................34
Unit 5. Organ systems......................................................................................................47
Unit 6. Medical specialties and specialists...............................................................56
Unit 7. Hospital...................................................................................................................67
Unit 8. Medical examination .........................................................................................82
Unit 9. Case history .........................................................................................................94
Unit 10. First aid...............................................................................................................108
Unit 11. At the chemist’s...............................................................................................123
Unit 12. Drugs...................................................................................................................132
Unit 13. Vitamins .............................................................................................................140
Unit 14. Rational nutrition............................................................................................152