Фізіологія. Короткий курс. — 2-ге вид. Рекомендовано вченою радю Вінницького медичного університету імені М.І.Пирогова як навчальний посібник (протокол № 11 від 26 червня 2019 р.).
ISBN: 978-966-382-785-8
Автор: Мороз В.М., Йолтухівський М.В. (за ред.)
Рік: 2019
Мова: українська
Сторінок: 392
Обкладинка: тверда
Ціна: 360 грн.

У посібнику згідно з програмою для медичних і фармацевтичних ВНЗ представлено матеріали з основних розділів фізіології. Детальний предметний покажчик та система виносок у вигляді тестів полегшують засвоєння предмета, дозволяють користуватися посібником як довідником, тлумачним словником тощо.
У посібнику використано завдання, що входять до відкритої частини банку тестових завдань ліцензійних іспитів. Матеріал наданий Центром тестування при МОЗ України.
Посібник розрахований на викладачів, лікарів, аспірантів і студентів ВНЗ медико-біологічного профілю.

Список основних скорочень . .10
Вступ (Мороз В. М.) . .11
1. Клітинні основи фізіології (Мороз В. М., Рокунець І. Л., Вастьянов Р. С.)..15
Тканини . . 17
Епітеліальні тканини . .17
Сполучні тканини . .17
М’язові тканини . .18
Нервова тканина . .18
Збудливі тканини . 18
Мембранний потенціал спокою . . 21
Потенціал дії . .23
Закони подразнення . .26
Зміна збудливості при збудженні . .28
Хронаксія . .28
2. Нейронна теорія. Функції нервових клітин (Йолтухівський М.В., Довгань О.В., Супрунов К.В.) . .30
Загальні відомості про структуру иі функцію нервових клітин . .30
Закони проведення збудження нервовими волокнами . .31
Структурно-функцiональна органiзацiя синапсу . .35
Механізм передачі збудження в хімічних синапсах . 36
Синапси гальмiвної дiї . .40
Електричнi синапси . .43
Проведення збудження через синапси . .43
3. М’язове волокно (Йолтухівський М. В., Власенко Ол. В., Ніколаєнко О. О., Куровська В. О.) . .48
Типи скорочення м’язів . .51
Фізіологія гладких м’язів . . 53
Механізми скорочення і розслаблення гладких м’язів . .54
4. Нервова система (Мороз В. М., Йолтухівський М. В., Костюк Л.В., Ходоровський Г. І., Чайковська О. В., Шандра О. А., Власенко Окс. В.) . .55
Рефлекс . .55
Координацiя рефлекторної дiяльностi. Гальмування в ЦНС . . 56
Iррадiацiя i генералiзацiя збудження . . 58
Центральне гальмування та його види (пряме, випереджаюче, реципрокне, зворотне, латеральне) . .58
Рефлекси антагонiстичнi, співдружні, синергiчнi, ланцюговi . .60
Полегшення, оклюзiя . . 60
Принцип домiнанти . . 62
Пластичнiсть нервової системи . .62
Сучаснi уявлення про iнтегративну дiяльнiсть мозку . .63
Спинний мозок . .64
Структурно-функціональна організація спинного мозку . .64
Функцiональне значення переднiх i заднiх корiнцiв спинного мозку.
Будова спинного мозку людини . .65
Функцiональне значення головних висхiдних i низхiдних шляхiв спинного мозку . . 66
Рефлекторна дiяльнiсть спинного мозку. Спінальна тварина. Спінальний шок .66
Значення спинного мозку в регуляцiї тонусу м’язiв. Гамма-петля . .68
Функцiї м’язових веретен i сухожильних органiв . .70
Функцiї ?-петлi . .71
Сухожильнi органи як датчики системи регуляцiї напруги . .72
Клiнiчно важливi рефлекси спинного мозку дорослої людини . .73
Шкiрнi рефлекси . .75
Періостальний рефлекс . .75
Стовбур мозку . .76
Функцiї заднього мозку . .77
Функцiї середнього мозку . .81
Покрiвля середнього мозку (чотиригорбкова пластинка) . .83
Чорна речовина . .83
Ядра черепних нервiв . . 84
Блакитна пляма . . 84
Загальна характеристика мезенцефальної тварини . . 84
Мозочок . 85
Симптоми пошкоджень мозочка . . 88
Базальні ядра (nuclei basales) . .90
Ретикулярна формацiя . 93
Функції низхiдного вiддiлу ретикулярної формацiї . .93
Функції висхiдного вiддiлу ретикулярної формацiї . .94
Таламус . .95
Функції релейних ядер . 95
Функції асоціативних ядер . . 95
Функції неспецифiчних ядер таламуса . 97
Гiпоталамус . .98
Регуляцiя вегетативних функцiй . .98
Терморегуляторна функцiя гiпоталамуса . .99
Гiпоталамо-гiпофiзарна система . 99
Причетність до регуляцiї поведiнкових реакцiй . .100
Лiмбічна система . .101
Аферентнi й еферентнi зв’язки лімбічної системи . .102
Функцiї лiмбiчної системи . .103
Емоцiї . .103
Значення мотивацiй . .104
Характеристика емоцiй . .104
Автономна (вегетативна) нервова система . . 107
Структурно-функцiональнi особливостi автономної (вегетативної) нервової системи . . 107
Симпатична частина автономної нервової системи . .108
Парасимпатична частина автономної нервової системи . .110
Метасимпатична нервова система . 111
Рефлекси із залученням ланок автономної рефлекторної дуги . .112
Медiатори автономної нервової системи . .113
Трансдуктори . .116
Iмовiрнi кандидати в медiатори . . 117
Активнi фактори . . 118
Вплив автономної нервової системи на дiяльнiсть ефекторних органiв . .118
Кора великих півкуль . .122
Загальна оцінка . .122
Методи вивчення та функції кори великих півкуль . .123
Анатомо-гіст