Мікробіологія з основами імунології: Підручник для студ. мед. ЗВО, фармацевтів та провізорів. — 3-тє вид. Рекомендовано вченою радою ЛНМУ
ISBN: 978-617-505-810-7
Автор: За ред. В.В. Данилейченка, Й.М. Федечка.
Рік: 2020
Мова: українська
Сторінок: 376
Обкладинка: тверда
Ціна: 390 грн.

Підручник складено відповідно до навчальної програми з дисципліни «Мікробіологія з основами імунології» підготовки фахівців II (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» з урахуванням ви­мог кваліфікаційних характеристик і стандартів освіти на основі нормативно-директивних ма­теріалів МОЗ України.
У підручнику вміщено навчальний матеріал із загальної та клінічної мікробіології, еколо­гії та санітарної мікробіології, зокрема мікробіологічного контролю аптек і фармацевтичних виробництв лікарських препаратів. Описано організацію діагностичних лабораторій, принци­пи та характеристики класичних і сучасних методів діагностики інфекційних хвороб.
Уперше висвітлено питання «Мікробіологічні основи біозахисту військ» з описанням причини епідемій у військах, характеристики біологічної зброї та бактеріологічної масового знищення й основ протиінфекційного захисту.
Особливу увагу приділено питанням розроблення, механізму дії, одержання, застосуван­ня та перспективних напрямів дослідження протимікробних лікарських препаратів.
Для студентів фармацевтичних факультетів медичних закладів вищої освіти, а також для фармацевтів та провізорів при проходженні післядипломного навчання.

Список скорочень
Вступ
ЧАСТИНА 1. ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ
Розділ 1. З Історії мікробіології та імунології
Відкриття світу мікроорганізмів
Проблема самозародження мікроорганізмів
Мікроорганізми як причина заразних хвороб?— розвиток ідей
Iсторія розвитку імунології
Українські вчені-мікробіологи
Сучасні напрями розвитку мікробіології та імунології
Розділ 2. Світ мікроорганізмів
Класифікація мікроорганізмів
«Нанобактерії»
Розділ 3. Мікробіологічна лабораторія
Завдання та організація лабораторій
Приміщення та режим роботи лабораторії
Правила роботи в мікробіологічній лабораторії
Базове обладнання мікробіологічних лабораторій
Розділ 4. Морфологія мікроорганізмів
Основні відмінності будови прокаріотів і одноклітинних еукаріотів
Основні форми бактерій
Будова прокаріотичної клітини
Мікроскопічний метод дослідження морфології мікроорганізмів
Розділ 5. Фізіологія бактерій
Хімічний склад мікроорганізмів
Джерела енергії для мікроорганізмів і типи живлення
Транспорт речовин у клітину
Обмін речовин у бактерій
Умови культивування мікроорганізмів
Типи живильних середовищ
Ріст і розмноження бактеріальних клітин
Живильні середовища для мікроорганізмів як товари медичного призначення
Розділ 6. Генетика мікроорганізмів
Експериментальне доведення ролі ДНК як носія генетичної інформації
Хромосома бактерій
Гени бактерій
Реплікація геному
Транскрипція і трансляція
Генетичні зміни в бактерій
Генетичні взаємодії в бактерій
Генетичні технології, що застосовують у генній інженерії, геноідентифікації
мікроорганізмів, генодіагностиці інфекційних хвороб. Принципи генної інженерії
Розділ 7. Вплив факторів навколишнього середовища на мікроорганізми
Середовища існування мікроорганізмів
Дезінфекція
Асептика й антисептика
Дезінсекція
Дератизація
Мікробіологічний контроль ефективності стерилізації та дезінфекції
Запобігання мікробному псуванню харчових продуктів
Розділ 8. Екологія мікроорганізмів
Мікрофлора тіла людини
Дисбактеріоз
Мікрофлора довкілля
Санітарна мікробіологія
Мікробіологічний контроль аптек
Розділ 9. Бактеріофагія
Морфологія
Взаємодія фага з бактеріальною клітиною
Методи титрування бактеріофага
Специфічність бактеріофагів. Фаговари бактерій
Практичне використання бактеріофагів
Фаготерапія і фагопрофілактика
Розділ 10. Основи мікробної біотехнології
Принципи одержання біотехнологічних препаратів
Мікроорганізми, що застосовують у біотехнологічних процесах
Мікробіологічний контроль біотехнологічного виробництва
Основні напрями сучасних мікробіологічних біотехнологій
Генно-інженерні біотехнології із застосуванням мікроорганізмів
Розділ 11. Особливості фізіології патогенних мікроорганізмів. Фактори патогенності і вірулентності
Взаємодія мікробних популяцій з макроорганізмом
Iнфекція та інфекційний процес
Експериментальний метод у мікробіології
Розділ 12. Основи імунології
Iмунологія як наука
Неспецифічні, або загальні, фактори резистентності
Клітинні фактори захисту. Фагоцитоз
NK-клітини
Взаємодія клітин, які захищають організм
Iмунітет. Iмунна система організму
Антигени
Iмунна толерантність
Антитіла
Генетичний контроль і механізм імунної відповіді
Розділ 13. Імунні механізми захисту від інфекційних агентів
Механізми захисту від бактерій
Особливості імунітету при паразитарних інфекціях
Iмунітет при грибкових інфекціях
Протипухлинний захист
Трансплантаційний імунітет
Розділ 14. Імунопатологічні реакції
Автоімунні реакції
Iмунологія вагітності та репродуктивної функції
Алергія
Розділ 15. Імунодепресивні стани (імунодефіцити)
Вроджені імунодефіцити
Набуті імунодефіцити. Iмунодепресанти
Оцінювання імунного статусу організму
Препарати для імунокорекції
Розділ 16. Серологічні реакції та їх використання
Серологічні реакції
Реакції з позначеними (міченими) антитілами
Iмунологічні діагностичні препарати
Розділ 17. Імунопрофілактика інфекційних хвороб
Вакцини
Лікарсько-профілактичні сироватки
Зберігання та транспортування вакцинно-сироваткових препаратів
Розд