Філософія: Підручник для мед. учил., коледжів, акад., інст. медс-ва. — 3-тє вид., переробл. та допов. Затверджено МОЗ
ISBN: 978-617-505-553-3
Автор: Воронюк Олександр Леонідович
Рік: 2018
Мова: українська
Сторінок: 216
Обкладинка: тверда
Ціна: 80 грн.

Опис книги Філософія: підручник (ВНЗ І—ІII р. а.) / О.Л. Воронюк. — 3-є вид., переробл. та допов.
Підручник створено відповідно до освітнього стандарту вищої освіти України підготовки фахівців зі спецальності «Фармація», а також згідно з навчальною про¬грамою для студентів медичних, фармацевтичних коледжів, училищ та інститутів медсестринства, ухваленої МОЗ України у 2011 р.
Це видання містить теоретичний матеріал з основних розділів історії філософії від найдавніших часів до кінця ХХ ст. та основних галузей філософського знання — онтології, гносеології, філософської антропології, соціальної філософії та філософії історії.
Особливу увагу приділено сучасним моделям філософствування (структуралізм, постмодернізм), діалектиці як філософській основі медицини, проблемі свідомості у філософії, медичному контексту традиційних філософських питань та філософським проблемам сучасної медицини (соціально-біологічний, психосоматичний підходи, медична етика, біоетика).
У підручнику вміщено додаток — короткий історичний нарис історії медицини від найдавніших часів до кінця ХІХ ст.
Для студентів медичних, фармацевтичних коледжів, училищ та інститутів медсестринства.

Зміст книги Філософія: підручник (ВНЗ І—ІII р. а.) / О.Л. Воронюк. — 3-є вид., переробл. та допов.
Передмова
РОЗДІЛ І. ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ
Тема 1. Філософія як специфічний тип знання
1.1. Світогляд, його структура та історичні типи
1.2. Філософія як специфічний тип світогляду
1.3. Філософія та медицина
Тема 2. Філософія Стародавнього світу
2.1. Філософія Стародавньої Індії
2.2. Філософія Стародавнього Китаю
2.3. Становлення та розвиток античної філософії
Тема 3. Філософія епохи Середньовіччя та Відродження
3.1. Загальні особливості філософії Середньовіччя
3.2. Середньовічні патристика та схоластика
3.3. Філософія епохи Відродження
Тема 4. Філософія Нового Часу
4.1. Загальні особливості філософії Нового Часу. Становлення модерну
4.2. Емпіризм і раціоналізм. Проблема методу
4.3. Просвітництво як базовий проект філософії Нового Часу
4.4. Французький матеріалізм XVIII ст.
Тема 5. Німецький ідеалізм
5.1. Теорія пізнання та етика Іммануїла Канта
5.2. «Науковчення» Йогана Готліба Фіхте
5.3. Об’єктивний ідеалізм Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля
5.4. Філософія як антропологія: Людвіг Феєрбах
Тема 6. Західна філософія ХІХ ст
6.1. Криза раціоналізму. Становлення ірраціоналістичної філософії. Волюнтаризм Артура Шопенгауера
6.2. Екзистенціальна філософія Сорена К’єркегора
6.3. Філософія марксизму
6.4. Філософія як методологія науки: «перший» і «другий» позитивізм, прагматизм
6.5. Фрідріх Ніцше та кінець модерну
Тема 7. Західноєвропейська філософія ХХ ст
7.1. Становлення та розвиток психоаналізу
7.2. Екзистенціалізм: загальна характеристика
7.3. Філософська антропологія XX ст.
7.4. Філософська герменевтика
7.5. Структуралізм
7.6. Постмодернізм як стан сучасного філософського знання
РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВНІ ГАЛУЗІ ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ
Тема 8. Онтологія
8.1 Поняття онтології. Проблема субстанції
8.2. Буття як філософська категорія. Основні форми буття
8.3. Рух як атрибут буття. Рух і розвиток
8.4. Проблема детермінізму у філософії
8.5. Простір і час як форми буття
Тема 9. Гносеологія
9.1. Поняття, основні категорії гносеології
9.2. Основні форми пізнання
9.3. Поняття, ознаки, види істини. Критерії істини
9.4. Наука як основна форма пізнання
9.5. Специфіка медичного пізнання
Тема 10. Діалектика - філософська основа медицини
10.1. Поняття та основні принципи діалектики
10.2. Основні закони діалектики та їх застосування в медицині
10.3. Характеристика основних категорій діалектики
Тема 11. Проблема свідомості у філософії та медицині
11.1. Основні підходи до вирішення проблеми свідомості у філософії
11.2. Роль процесу відображення у формуванні свідомості
11.3. Основні властивості свідомості. Проблема ідеальності свідомості. Свідомість і мова
11.4. Структура свідомості та її функції
11.5. Слово як лікувальний чинник. Сутність і місце психотерапії в сучасній медицині
Тема 12. Філософська антропологія
12.1. Людина як предмет філософського осмислення. Особливості медичної антропології
12.2. Людина як біосоціальна істота. Поняття та типи особистості
12.3. Проблема сенсу життя, смерті та безсмертя людини в контексті медицини і філософії
Тема 13. Соціальна філософія та філософія історії
13.1. Суспільство як предмет філософського осмислення
13.2. Типи суспільств
13.3. Суспільне виробництво
13.4. Філософське осмислення історії. Моделі історичного процесу
13.5. Проблема суб’єкта суспільно-історичного процесу
Тема 14. Філософські проблеми медицини
14.1. Проблема здоров’я і хвороби у філософії та медицині
14.2. Філософські аспекти сучасної медицини. Соціально-біологічний і психосоматичний підходи
14.3. Медична етика, її принципи. Біоетика
14.4. Евтаназія як головна проблема сучасної біоетики
ДОДАТОК. Історія становлення та розвитку медицини від стародавніх часів до ХІХ ст.
Література