Вплив конкуренції на громадське здоров'я нації України.
ISBN: 978-966-460-094-8
Автор: Ветчінін В.В.
Рік: 2017
Сторінок: 286
Обкладинка: м'яка
Ціна: 234 грн.

Автор книги – Вєтчінін Віталій Васильович. За фахом – санітарний лікар, спеціа- ліст вищої категорії з соціальної гігієни та організації охорони здоров’я. Заслуже- ний лікар України. Державний службовець, державний санітарний лікар. Канди- дат медичних наук, доцент кафедри організації медичного забезпечення збройних сил України військово-медичної академії Міністерства Оборони України.

У монографії наведено практичні рекомендації щодо покращення громад- ського здоров’я української нації, розглянуто науково-методологічні погляди на стан сучасних систем управління (менеджмент, маркетинг, логістика) та на явище конкуренції різних рівнів і форм суспільної життєдіяльності, перш за все в системах і колективах охорони здоров’я. Ви дізнаєтеся та більш повно осмислите стан здоров’я людини (біологічне, психічне і соціальне), його здо- ров’я як людського капіталу з високою ринковою цінністю. Познайомитеся з системної методологією, аналізом проблем системи охорони здоров’я України, із запропонованими способами культури управління медичними колективами в системах охорони здоров’я. З цього наукового дослідження отримано модус системи охорони здоров’я, способи і методи, що дозволяють домогтися поліп- шення стану громадського здоров’я українського народу, як головної націо- нальної мети сучасності.
На противагу невтішної деградуючої демографічної ситуації, високої смертно- сті та низької репродукції нації автор пропонує науково обґрунтований вірту- альний модус охорони здоров’я, його порядок створення і практичні правила використання з метою відродження і поліпшення стану громадського здоров’я української нації. Модус дозволяє створити конкурентоспроможну оновле- ну модель централізованої безкоштовної системи охорони здоров’я (моделі Семашко) зі страховою медициною та іншими джерелами інвестицій. Пропо- нується низка конкретних заходів щодо забезпечення результативної рефор- ми охорони здоров’я, в тому числі рекомендації ВООЗ щодо підвищення рівня валового національного продукту нашої країни (до 9-10 %) на підтримку охо- рони, захисту та відродження здоров’я нації України.

Передмова 6
Глава 1. СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 11
1.1. Методологія систем управління 12
1.2. Кадри системного управління 18
1.3. Еволюція управління 21
1.4. Менеджмент 24
1.5. Маркетинг 36
1.6. Логістика 42
1.7. Закон конкуренції 49
Глава 2. ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я 53
2.1. Здоров’я – життєдайна сила 54
2.2. Концепція та оцінка здоров’я 58
2.3. Цінності та потреби людини 70
2.4. Здоров’я – основа людського капіталу 73
Глава 3. РИНОК ЗДОРОВ’Я (людський капітал) 79
3.1. Людина та ринок 80
3.2. Всесвітня організація охорони здоров’я –
наставник здоров’я людства 84
3.3. Ринок здоров’я та людського капіталу 98
Глава 4. СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 109
4.1. Системна методологія 110
4.2. Доктрини та моделі 113
4.3. Охорона та безпека здоров’я 118
4.4. Рівень конкурентоспроможності системи Семашко 119
4.5. Порядок створення модусу системи охорони здоров’я 124
4.6. Віртуальний модус СОЗ 149
4.7. Природні типи лідерства 153Глава 5. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 159
5.1. Правове регулювання 160
5.2. Система органів державного управління 164
5.3. Органи охорони здоров’я місцевого самоврядування 166
5.4. Правове положення медичних закладів 167
5.5. Культура управління в медичному закладі 177
5.6. Соціалізація культурних цінностей 187
5.7. Владолюбство – біологічний феномен лідера 200
Глава 6. РЕФОРМА СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 203
6.1. Перебудова в умовах ринкових відносин 204
6.2. Концепція реформування системи охорони здоров’я 210
6.3. Стратегічна модель розвитку
системи охорони здоров’я України 212
6.4. Конкурентна політика медичного закладу 220
6.5. Ефективність системного управління
медичного закладу 234
6.6. Реформа охорони здоров’я в Україні 257
Глава 7. ОРГАНІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ МЕДИЧНОГО РЕЄСТРУ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ 271
7.1. Методологія систем моделювання 272
7.2. Технологія створення моделі 277
7.3. Основні ознаки моделі 278
7.4. Організаційно-технічні особливості 280
ПІСЛЯМОВА
«Поза всяким розумним сумнівом» – позиція лікаря 283