Алгоритми маніпуляцій до державної атестації з стоматології.
ISBN: 978-966-460-093-1
Автор: Біденко Н. В.
Рік: 2018
Мова: українська
Сторінок: 456
Обкладинка: м'яка
Ціна: 400 грн.

Навчальний посібник містить алгоритми виконання стоматологічних і загальномедичних маніпуляцій, що включені до галузевих стандар- тів освіти, розроблених і затверджених МОЗ і МОН України для спе- ціальності «Стоматологія».
Посібник призначений для студентів стоматологічних факультетів, лікарів-інтернів, лікарів-стоматологів.

Передмова

Здоров’я людини – найважливіше і найцінніше надбання, тому вимо- ги до якості підготовки фахівців в різних галузях медицини є високими. Сучасний лікар зобов’язаний володіти низкою загальних і спеціальних компетентностей, що надає йому можливість якісно виконувати свою роботу і професійно розвиватись.
Стоматологія як розділ медичної науки і практики вимагає від фа- хівця не тільки глибокої теоретичної підготовки, а й досконалого воло- діння широким спектром практичних навичок. Водночас стрімкий роз- виток стоматологічного матеріалознавства і поява нових технологій та матеріалів для профілактики і лікування стоматологічних захворювань зумовлює необхідність постійного самовдосконалення лікаря-стоматло- га. Тому підготовка спеціалістів у галузі «Стоматологія» неможлива без опанування студентами необхідної кількості мануальних навичок, ово- лодіння сучасними методами та підходами до лікування стоматологічних захворювань у дітей та дорослих. Контроль цього передбачає підсумкова державна атестація випускників стоматологічних факультетів вищих ме- дичних навчальних закладів, однією зі складових якої є практично-орі- єнтований державний іспит. Згідно з вимогами чинної Освітньо-квалі- фікаційної характеристики (ОКХ) спеціаліста за спеціальністю 7.110106 “Стоматологія” на практично-орієнтованому державному іспиті оціню- ється якість вирішення типових задач діяльності фахівця в умовах, на- ближених до професійної діяльності.
Практично орієнтований державний іспит зі спеціальності “Стомато- логія” в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця включає контроль оволодіння випускниками практичними навичками, передбаченими вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики зі спеціальності “Стоматологія”, під час роботи як на стимуляційних фан- томах, так і безпосередньо при лікуванні пацієнта.
Дане видання призначено для студентів стоматологічних факульте- тів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. На- вчальний посібник містить алгоритми виконання практичних навичок, внесених до ОКХ спеціаліста за спеціальністю 7.110106 “Стоматологія” напряму підготовки 1101 “Медицина”, затвердженої Наказом МОН Укра- їни № 504 від 28 липня 2003 р. Докладно наведено методику і критерії контролю якості виконання стоматологічних маніпуляцій, представлено перелік необхідних матеріалів та інструментів. Матеріал розміщено від- повідно до його належності до різних розділів стоматології. Авторський колектив сподівається, що дане видання дозволить оптимізувати прак- тичну підготовку студентів-стоматологів та підвищити її якість.