Медична хімія: Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. — 2-ге вид., перероб. і доп. Затверджено МОЗ
ISBN: 978-617-505-380-5
Автор: Музиченко В.П., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П.
Рік: 2015
Мова: українська
Сторінок: 496
Обкладинка: тверда
Ціна: 189 грн.

У підручнику на основі сучасних наукових досягнень висвітлено предмет і завдання медичної хімії, її теоретичні та практичні положення. Складається з трьох частин. У першій частині викладено теоретичні основи загальної хімії, зокрема вчення пр розчини, поняття, класифікацію та фізико-хімічні параметри генних і біогенних елементів, роль макро- і мікроорганізмів у житті організму. У другій частині розглядаються питання біофізичної та колоїдної хімії. Значну увагу приділено фізико-хімічним властивостям колоїдних розчинів, високомолекулярних сполук, біополі мерів. У третій частині описано основні теоретичні положення хімії біоорганічних сполук. У підручнику після кожного розділу наводяться контрольні запитання і завдання, тести. У кінці подано предметний покажчик.
Для студентів і викладачів вищих медичних закладів І-ІІІ рівнів акредитації.

Передмова.. 3
Частина І. Хімія біогенних елементів... 5
Розділ 1. Загальні відомості про біоелементи... 5
1.1. Хімічні елементи та їх класифікація... 5
1.2. Класифікація біоелементів та їх вміст в організмі.. 9
1.3. Положення біоелементів у періодичній системі та будова їхніх атомів.. 13
Контрольні запитання і завдання.. 20
Розділ 2. Учення про розчини... 23
2.1. Значення води і водних розчинів у біології та медицині.. 23
2.2. Загальні відомості про розчини, їх склад і типи .. 24
2.3. Теорії розчинів. Теплові явища при розчиненні.. 25
2.4. Способи вираження кількісного складу розчинів.. 27
2.5. Розчинність речовин та її залежність від різних чинників.. 31
2.6. Колігативні властивості розбавлених розчинів. Кріометрія та ебуліометрія.. 35
2.7. Дифузія і осмос. Осмотичний тиск розчинів. Осмометрія.. 38
Контрольні запитання і завдання.. 42
Розділ 3. Рівновага в розчинах електролітів.. 45
3.1. Розчини електролітів та їх значення .. 45
3.2. Електролітична дисоціація електролітів.. 46
3.3. Йонний добуток води. Поняття про рН середовища.. 50
3.4. Теорії кислот і основ.. 53
3.5. Гідроліз солей та деяких інших речовин.. 57
3.6. Буферні розчини... 61
3.7. Рівновага в гетерогенних системах... 69
3.8. Водно-електролітний баланс.. 72
Контрольні запитання і завдання.. 74
Розділ 4. Комплексні (координаційні) сполуки.. 78
4.1. Склад комплексних сполук. Координаційна теорія Вернера .. 78
4.2. Хімічний зв'язок у комплексних сполуках.. 80
4.3. Просторова будова комплексних сполук... 81
4.4. Ізомерія комплексних сполук.. 82
4.5. Отримання, класифікація і номенклатура КС.. 84
4.6. Біологічно важливі типи координаційних сполук.. 85
4.7. Властивості комплексних сполук.. 90
4.8. Металолігандний гомеостаз .. 94
4.9. Застосування комплексних сполук у медицині.. 95
Контрольні запитання і завдання.. 95
Розділ 5. Окисно-відновні реакції... 98
5.1. Окисно-відновні реакції та їх значення.. 98
5.2. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій.. 101
5.3. Кількісні характеристики і напрямленість окисно-відновних реакцій.. 103
Контрольні запитання і завдання.. 106
Розділ 6. Хімічні властивості біоелементів та їх роль у життєдіяльності організму.. 109
6.1. s-Елементи (Na, K, Mg, Ca).. 109
Контрольні запитання і завдання... 119
6.2. Біогенні d-елементи (Fe, Cu, Zn, Mn, Co, Ni, Cr, Mo).. 121
6.3. Потреба організму людини в біоелементах. Поняття про мікроелементози.. 138
6.4. Застосування сполук d-елементів у медицині.. 140
Контрольні запитання і завдання.. 141
6.5. р-Елементи [(С, H, O, N, P, S) Cl, I, Br, F, Se, Al, B, Si, Sn, Pb, As] .. 144
Контрольні запитання і завдання... 160
Частина ІІ. Біофізична і колоїдна хімія... 163
Розділ 7. Оcнови хімічної термодинаміки і біоенергетики.. 163
7.1. Хімічна термодинаміка - теоретична основа вивчення метаболізму в біосистемах.. 163
7.2. Основні поняття термодинаміки. Термодинамічні функції.. 164
7.3. Перший закон термодинаміки. Термохімія. 166
7.4. Другий і третій закони термодинаміки. Ентропія. Вільна енергія Гіббса.. 173
7.5. Основи біоенергетики. 177
Контрольні запитання і завдання.. 178
Розділ 8. Хімічна кінетика і каталіз. Біокаталіз.. 181
8.1. Предмет і значення хімічної кінетики. 181
8.2. Швидкість хімічних реакцій.. 181
8.3. Складні реакції та їх класифікація.. 190
8.4. Механізм хімічних реакцій... 193
8.5. Каталіз і каталізатори... 195
8.6. Роль каталізу в життєдіяльності організму. Ферменти як біокаталізатори.. 199
Контрольні запитання і завдання... 204
Розділ 9. Електрична провідність електролітів. Кондуктометрія... 208
9.1. Поняття про електричну провідність. Типи провідників електричного струму.. 208
9.2. Вимірювання опору провідників струму другого роду.. 209
9.3. Види електричної провідності... 210
9.4. Практичне застосування кондуктометрії... 214
9.5. Застосування кондуктометрії у медицині... 217
Контрольні запитання і завдання.. 218
Розділ 10. Електродні процеси і потенціометричні методи дослідження у медицині.. 221
10.1. Електродні п