Radiation medicine=Радіаційна медицина: Підручник для мед. ВНЗ ІІІ—IV рів. акред. Затверджено МОН
ISBN: 978-617-505-241-9
Автор: За ред. Пилипенка М.І.
Рік: 2013
Сторінок: 224
Обкладинка: тверда
Ціна: 116 грн.

The textbook contains basic data on all nuclear medicine sections: fundamentals of radiation physics and radiation-matter interactions, mechanisms of biologic effects of radiation from primary ionization and atomic excitation to clinical manifestations at the tissue and organism levels, pathophysiology and clinical presentation of local and total irradiation of man, stochastic effects of low-dose irradiation and peculiarities of radiation injuries in internal irradiation by incorporated radionuclides. Special attention is paid to provision of safe application of radiation in medicine, where population receives the major portion of all anthropogenic irradiation. For the first time the concept of safety culture is introduced in radiation medicine, which concerns the main role of human psychology both in safe use of all benefits given by radiation and in occurrence of nuclear incidents of different scale and socio-economic and medical consequences. Clinical sections of radiation medicine are illustrated by examples from authors' own experience.
The textbook structure and content conform to sections of the educational program of this discipline approved by the Ministry of Public Health of Ukraine.
For students of medical education institutions of the 3rd-4th levels of accreditation and interns of all specialties, practitioners, teachers, and everyone interested in the role of radiation in benefiting people and in the levels of its hazards.
У підручнику вміщено базові відомості з усіх розділів радіаційної медицини: основи фізики іонізивних випромінень і їх взаємодії з матерією, механізми їхніх біологічних ефектів від первинних іонізації і збудження атомів до клінічних проявів на тканинному і організменному рівнях, патофізіологія і клініка уражень від загального і місцевого опромінення людини, стохастичні ефекти низьких доз опромінення і особливості радіаційних уражень за внутрішнього опромінення від інкорпорованих радіонуклідів. Особлива увага приділена питанням гарантії безпеки медичного застосування іонізивної радіації, за якого населення отримує переважну частину від усього антропогенного опромінення. Уперше в радіаційній медицині вводиться поняття культури безпеки - головної ролі психології людини як в гарантовано безпечному користуванні усіма благами, що надає радіація, так і у виникненні радіаційних інцидентів різного масштабу і з різними соціально-економічними і медичними наслідками. Викладення клінічних розділів радіаційної медицини ілюстровано прикладами із власного клінічного досвіду авторів.
Структура і зміст підручника відповідають розділам навчальної програми з цієї дисципліни, затвердженої МОЗ України.
Для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації та лікарів-інтернів усіх спеціальностей, практичних лікарів, викладачів та всіх зацікавлених питаннями ролі радіації в забезпеченні людства благами і рівня загроз від неї.

Introduction. Radiation Medicine and Its Place among Medical Disciplines
Chapter 1. PHYSICS OF IONIZING RADIATION. RADIATION MEASUREMENTS. SOURCES OF IONIZING RADIATION (M.I. Pylypenko)
Chapter 2. FUNDAMENTALS OF RADIOBIOLOGY. PRINCIPLES OF RADIATION SAFETY CONTROL (M.I. Pylypenko)
Chapter 3. EFFECTS OF RADIATION ON MAN (M.I. Pylypenko, H.V. Kulinich)
Chapter 4. INTERNAL IRRADIATION. STOCHASTIC EFFECTS OF INTERNAL IRRADIATION (M.I. Pylypenko)
Chapter 5. SOCIAL, PSYCHOLOGICAL AND MEDICAL ASPECTS OF NUCLEAR POWER PLANT REACTOR ACCIDENTS (M.I. Pylypenko, D.A. Bazyka)
Annex 1. ABBREVIATIONS
Annex 2. GLOSSARY