Medical latin terminology workbook: study guide = Робочий зошит з медичної латинської термінології: навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством здоров'я України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України.
ISBN: 978-966-460-043-3
Автор: Kiselova O.H., Lekhnitska S.I., Shpynta G.M.
Рік: 2018
Мова: англійська
Сторінок: 140
Обкладинка: м'яка
Ціна: 160 грн.

Робочий зошит складено відповідно до типової навчальної програми з дисципліни «Латинська мова та медична термінологія» для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа». У зошиті репрезентовано вправи для опанування і засвоєння нормативної граматики латинської мови з метою формування практичних навичок професійної компетентності на етапі додипломної освіти. Відповідно до програми зошит розділено на три тематичні розділи ( змістові модулі) – Змістовий модуль 1. Фонетичне, лексико-граматичне забезпечення вивчення теми «Структура анатомо-гістологічних термінів», Змістовий модуль 2. Лексико-синтаксичне забезпечення вивчення теми «Латинська частина рецепта. Основи фармацевтичної термінології» та Змістовий модуль 3. Лексичне забезпечення вивчення теми «Основи клінічної термінології».
Основною метою укладання робочого зошита є систематизація матеріалу та мотивування студентів щодо самостійного опрацювання та засвоєння термінологічної бази для формування лексико-граматичної компетенції майбутнього фахівця-медика.
Workbook is formed in accordance with the typical curriculum for the discipline “ Latin language and medical terminology “ for medical students in higher educational schools III-IV accreditation levels ,is provided training in the field of “medicine”, “Pediatrics “, “ Medical-preventive work “ . In workbook are presented exercises for learning and assimilation of normative grammar of the Latin language for the formation of practical skills of professional competence. According to the program book is divided into three thematic section (semantic module ) – Semantic module 1 . Phonetic , lexical and grammatical provision of studying the topic “ The structure of anatomic and histological terms “, Semantic module 2 . Lexical and syntactic basics of studying themes “Latin part of the recipe . Bases Pharmaceutical Terminology” and Semantic module 3. “ Lexical studying of the part “Basics of clinical terminology” .
The main purpose of the workbook is to systematize the material and motivate students relatively to work and learn termbase for the formation of lexical and grammatical competence.

Рекомендовано Міністерством здоров'я України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України (протокол № 1 від 24.03.2016 р.)