Фізика. Довідник для учнів та абітурієнтів
ISBN: 966-7619-38-9
Автор: Калита В.М., Стучинська Н.В.
Рік: 2003
Мова: українська
Сторінок: 280
Обкладинка: м'яка
Ціна: 24 грн.

Навчальний посібник відповідає чинній програмі з фізики для вступних випробувань до вищих навчальних закладів України. Містить розділи: молекулярна фізика, електродинаміка, коливання і хвилі, оптика, елементи теорії відносності, квантова фізика.
Призначений для учнів різних типів середніх закладів освіти - ліцеїв, шкіл, технікумів, а також абітурієнтів і викладачів.

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА, 5
Основи молекулярно-кінетичної теорії, 5
Основні положення молекулярно-кінетичної теорії, 5
Дослідне обґрунтування основних положень
молекулярно-кінетичної теорії. Дифузія. Броунівський рух, 6
Маса і розмір молекул , 8
Стала Авогадро, 9
Ідеальний газ, 10
Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії, 11
Температура та її вимірювання, 13
Абсолютна температурна шкала, 14
Швидкість молекул газу, 17
Дослід Штерна, 17
Рівняння стану ідеального газу (рівняння Клапейрона-Менделєєва), 18
Ізотермічний, ізобарний та ізохорний процеси, 19
Основи термодинаміки., 21
Внутрішня енергія тіла та способи її зміни, 21
Кількість теплоти (теплота), 22
Нагрівання та охолодження речовин. Питома теплоємність, 23
Питома теплота плавлення, 23
Питома теплота пароутворення, 24
Згоряння. Питома теплота згоряння, 24
Рівняння теплового балансу, 25
Робота в термодинаміці, 25
Перший закон термодинаміки, 27
Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів, 29
Адіабатний процес, 30
Необоротність теплових процесів, 31
Принцип дії теплових двигунів, 33
Коефіцієнт корисної дії теплового двигуна
та його максимальне значення, 34
Двигуни внутрішнього згоряння , 36
Теплові машини та охорона навколишнього середовища, 36
Молекулярні явища речовин у різних агрегатних станах, 37
Взаємодія атомів і молекул речовин у різних агрегатних станах, 37
Випаровування і конденсація, 38
Насичена і ненасичена пара, 39
Кипіння ,40
Залежність температури кипіння від тиску, 41
Критична температура, 42
Вологість повітря, 42
Вимірювання вологості повітря, 43
Поверхневий натяг рідин, 43
Сила поверхневого натягу, 44
Змочування, 46
Капілярні явища, 47
Кристалічні та аморфні тіла, 48
Поняття про рідкі кристали, 50
Механічні властивості твердих тіл.
Пружні деформації. Модуль Юнга, 52
ЕЛЕКТРОДИНАМІКА, 55
Електростатика, 55
Електричний заряд, 55
Закон Кулона, 57
Закон збереження електричного заряду, 58
Електричне поле, 59
Напруженість електричного поля, 60
Принцип суперпозиції, 62
Провідники в електричному полі , 63
Електростатичний захист, 65
Діелектрики в електричному полі, 66
Діелектрична проникність речовини, 69
Робота електростатичного поля при переміщенні
електричного заряду, 70
Потенціал і різниця потенціалів. Напруга, 72
Зв'язок напруженості електричного поля з напругою, 74
Електроємність, 75
Конденсатор, 77
Види конденсаторів, 78
З'єднання конденсаторів, 79
Енергія електричного поля, 80
Постійний електричний струм, 81
Сила струму, 81
Умови, необхідні для існування електричного струму, 83
Закон Ома для однорідної ділянки кола, 84
Опір, 85
Послідовне і паралельне з'єднання провідників, 87
Шунти і додаткові опори, 89
Електрорушійна сила джерела струму (ЕРС), 90
Робота і потужність електричного струму, 92
Закон Ома для повного кола, 93
Правила Кірхгофа, 96
Електричний струм у різних середовищах, 97
Електричний струм у металах, 97
Електронна провідність металів, 98
Залежність опору від температури, 100
Надпровідність, 101
Електричний струм у розчинах та розплавах електролітів, 102
Закони електролізу, 103
Найважливіші застосування електролізу, 104
Електричний струм у газах, 105
Самостійний і несамостійний розряди, 106
Використання газових розрядів у техніці, 108
Поняття про плазму, 109
Електричний струм у вакуумі, 110
Діод, 111
Електронно-променева трубка, 112
Напівпровідники. Електричний струм у напівпровідниках, 113
Власна і домішкова провідність напівпровідників, 114
Залежність провідності напівпровідників
від температури і освітленості, 115
Напівпровідниковий діод і транзистор, 116
Використання напівпровідникових приладів в електронній техніці, 118
Магнітне поле. Електромагнітна індукція, 119
Взаємодія струмів, 119
Магнітне поле, 121
Індукція магнітного поля, 122
Сила, що діє на провідник із струмом у магнітному полі, 124
Сила Лоренца, 126
Магнітні властивості речовини, 128
Магнітна проникність, 129
Феромагнетизм, 131
Магнітний потік, 133
Електромаг